Plan Sectorial ADER 2020

 

Obiective generale ADER 2020

      Dezvoltarea durabilă a zootehniei (DDZ), creşterea calitativă a populaţiilor din speciile de fermă şi eficientizarea producţiei zootehnice.

 

Obiectivul specific 7.3.

       Tehnologii performante de crestere si exploatare a animalelor cu impact negativ minim asupra mediului ambiant.

      Proiect ADER 7.3.4.: "Introducerea şi extinderea în cultură a speciei de sturion nord-                                    americană Polyodon spathula, recent aclimatizată în România,
                                    pentru diversificarea şi creşterea cantitativă, calitativă şi
 
                                   ecologică a producţiei din acvacultură".

      Perioada de derulare a planului sectorial: 2011-2014
      Durata proiectului: maxim 40 luni
      Bugetul estimat: 750.000 lei, din care: - 2011 - 180000 lei;
                                                             - 2012 - 190000 lei;
                                                             - 2013 - 190000 lei;
                                                             - 2014 - 190000 lei.

Rezumat

      Lucrările în cadrul proiectului au ca obiectiv principal elaborarea şi implementarea unor tehnologii avansate de creştere în diferite sisteme, a speciei de sturion nord – american Polyodon spathula (recent introdusă în România), ca alternativă de dezvoltare a acvaculturii şi de diversificare a speciilor de cultură din România.
     
Polyodon spathula, un peşte de talie mare, în mediul natural  atinge greutăţi de cca. 50-70 de kg şi lungimi de 1,5-2,0 m. Specia este planctonofagă, hrănindu-se în special cu zooplanctonul filtrat din apă şi în condiţii de abundenţă a hranei, are un ritm de creştere foarte rapid: la vârsta de un an atinge greutatea de 1 kg, la  vârsta de 2 ani, 2-3 kg, iar la vârsta de trei ani, peste 5 kg. Carnea şi icrele acestei specii sunt foarte asemănătoare cu ale celorlal
ți sturioni. Particularităţile biologice şi ecologice ale speciei permit creşterea acesteia în heleșteie, în diferite formule de policultură, fără consum de furaje şi alte costuri suplimentare, oferind posibilitatea de a obţine cca. 500 kg de carne de sturioni  la hectar.

Obiective

      Activitățile de cercetare-dezvoltare ce fac obiectul proiectului, urmăresc atingerea următoarelor obiective:

               - elaborarea si perfecționarea unor tehnologii de creștere în diferite sisteme, a speciei de sturion nord – american Polyodon spathula, în scopul asigurării unui produs de calitate în conformitate cu legislația naţională aliniată normelor europene (91/493/EEC; 93/53/EEC);
               - asigurarea gradului de profitabilitate al activității de acvacultură, în contextul mecanismului concurențial al economiei de piață.

      Obiectivele proiectului se corelează cu cele ale Planul Naţional Strategic de Dezvoltare al Acvaculturi prin: dezvoltarea cercetării fundamentale şi aplicative într- un  domeniu implicat în asigurarea siguranței alimentare a populației – acvacultura prin implementarea unor tehnici şi tehnologii de vârf în domeniul creşterii peştilor comparabile; diversificarea şi creșterea calitativă şi cantitativă a producției piscicole din România; introducerea şi extinderea în acvacultura din Romînia, a unei specii noi, cu valoare economică ridicată; modernizarea sistemelor de producție piscicolă din România şi a managementului tehnologic; promovarea acvaculturii responsabile, neagresive, prietenoase mediului.

     Activităţile de cercetare–dezvoltare realizate în cadrul proiectului vizează atingerea următoarelor obiective specifice:
   -  fundamentarea științifică şi tehnică a creşterii speciei Polyodon spathula în condițiile ecologice și tehnologice ale acvaculturii din România;
   -  testarea multianuală a sistemului de creştere şi a potenţialului de producţie al speciei;
   -  studiul multianual al potenţialului invaziv al speciei;
   -  evaluarea multianuală a variaţiei parametrilor de monitorizarea a impactului de mediu;
   -  evaluarea variaţiei multianuale a indicilor de risc de mediu la extinderea în cultură;
   -  elaborarea fişelor tehnologice cadru şi a bugetelor de venituri
și cheltuieli aferente
   -  elaborarea, proiectarea şi realizarea modelelor tehnologice experimentale de obţinere a materialului de populare de diferite vârste, adaptat tipurilor de exploataţii piscicole;
   -  elaborarea, proiectarea şi realizarea modelelor tehnologice experimentale de creştere în diferite sisteme pentru producerea de peşte de consum;
   -  analiza ştiinţifică şi tehnico-economică a rezultatelor experimentale.

 

Rezultate

 

ETAPA DE EXECUŢIE NR. I/2011

ETAPA DE EXECUŢIE NR. II/2012

ETAPA DE EXECUŢIE NR. III/2012

ETAPA DE EXECUŢIE NR. IV/2013

PREZENTARE POWER POINT REZULTATE ETAPA IV/2013

     Lucrări publicate: 

1.   Mioara Costache,  Daniela Radu, Daniel Oprea,   Mihail Costache,  Cecilia  Bucur, Carmen Georgeta Nicolae, 2012 -  Preliminary Researches of Sperm Cryopreservation on Poliodon (Polyodon spathula) for Optimization of Spawning Biotechnology,  Timisoara, Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, 2012, 45 (1)

2.   Mioara Costache, Cecilia Bucur, Daniela Radu, Daniel Oprea, Mihail Costache, Carmen Georgeta Nicolae – 2012, Research on sperm quality of north american sturgeon species Polyodon spathula. - The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life for Agriculture" 160 Years of Romanian Agronomic Education October 4 - 6, 2012, Bucharest, Romania

 

3.   Mioara Costache, Cecilia Bucur, Daniela Radu, Daniel Oprea, Mihail Costache, Carmen Georgeta Nicolae – 2012,  Cercetări privind spermiația la specia de sturion Polyodon spathula în vederea optimizării tehnologiei de reproducere și a conservării biodiversității Proceedings, Seria Zootehnie, 2012 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi – România.

4. Mioara Costache, Horia Grosu, Daniela Radu, Carmen Georgeta Nicolae, Nela Dragomir, Ion Răducută, Fănică Doroftei, Marcel Theodor Paraschivescu, Viorel Dănacu, Răzvan Popa - Research regarding optimization of spawning biotechnology of North-american sturgeon Polyodon spathula species, for biodiversity conservation and promotion of some ecoeconomic technologies in aquaculture from Romania -  UNIVERSITY OF DEBRECEN, Centre for Agricultural and Applied Economic Sciences, Faculty of Agricultur, septembrie 2012

       Rezultate scontate:
  -  elaborarea şi implementarea tehnologiilor de producere a materialului de populare de diferite vârste, pe baza căruia să se realizeze extinderea speciei;
  -  tehnologii de creştere a speciei Polyodon spathula adaptate diferitelor tipuri de exploata
ții;
  -  proiecte-cadru, tehnologia de creştere şi fişe tehnologice-cadru pentru fermele de cultură şi modele experimentale de creştere a speciei în diferite sisteme;
  -  manual de prezentare şi utilizare a tehnologiilor elaborate;
  -  implementarea şi transferul de tehnologie către producători şi agen
ți economici;
  -  modernizarea sistemelor de produc
ție şi a managementului tehnologic;
  -  evaluarea potenţialului naţional şi al strategiei de introducere în producţie şi de extindere;
  -  elaborarea şi fundamentarea criteriilor de monitorizarea al posibilului comportament invaziv al speciei;
  -  elaborarea şi fundamentarea restricţiilor de mediu privind extinderea in cultură;
  -  ghiduri de bune practici de acvacultură şi de mediu.

      Modul de aplicare al rezultatelor:
  -  elaborarea politicilor publice privind managementul schemelor de sprijin în dezvoltarea pisciculturii şi acvaculturii;
  -  extensia rezultatelor cercetărilor prin organizarea de acţiuni de promovare, editarea de publicaţii de popularizare, ghiduri de bune practici de acvacultură şi de mediu;

      Aplicarea/extensia rezultatelor obținute se va realiza în următoarele etape:
      Etapa I:
diseminarea informațiilor prin articole, comunicări științifice, prezentarea rezultatelor în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicarea lor pe pagina Web a proiectului.

      Etapa II: transferul tehnologic al tehnologiilor de producere a materialului de populare și de creștere către agenții economici din acvacultură.
      Etapa III: diseminarea materialului piscicol de populare în fermele piscicole  pentru introducerea și extinderea în cultură a speciei.

Informații suplimentare se găsesc în Ordinul nr. 124/26.05.2011 Ordinul privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014 Agricultură și  Dezvoltare Rurală – Orizont PAC 2020